Jaunar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
  Dezember   Anzahl 0
Nr. Datum Alarmzeit Art Einsatzstichwort